پروژه برج میلاد

· بلندترین برج ایران با ارتفاع ۴۳۵ متر

· ششمین برج بلند مخابراتی جهان

· شفت بتن با ارتفاع 315 متر

· دکل آنتن با 120 متر طول

· ۱۳ هزار متر مربع زیربنا