برج های آرتمیس تهران

طراحی سازه، اجرای ابنیه، تأمین تجهیزات و مصالح

پیش تنیدگی و اجرای عملیات پیش تنیدگی پارکینک های طبقاتی پروژه آرتمیس