تعریض پل بزرگمهر اصفهان

تعریض پل بزرگمهر از دو طرف به صورت عرشه جداگانه و به عرض 11 متر انجام گرفته است. پل سابق دارای عرض 21 متر بود که با اجرای طرح تعریض به 43 متر رسید.