پل جمهوری قم

· نوع پل: بتنی مسلح کابلی اینترنال

· محل اجرای پروژه شهرستان قم

· مساحت پل: 25،650 مترمربع

· حجم عملیات خاکریزی: 170،000 مترمکعب

· طول نرده گذاری: 5،000 مترطول

· حفاری، شمع کوبی و سپرکوبی: 6،000 مترمکعب

· بتن درجا: 70،000 مترمکعب

· بتن پیش ساخته شامل:

· جدول گذاری و نصب نیوجرسی: 3،500 مترطول

· دیواره سازی طرح دار فنی: 22،000 مترمربع

· خاکریزی و اجرای زیراساس و اساس: 71،000 مترمکعب

· حمل، پخش و کوبش و آسفالت: 20،000 تن