پل حصارک

· طول عرشه پل های اصلي: 1674 متر

· بزرگترين دهانه‌ي پل: 55 متر

· عرض سواره روي پل اصلي: 12 متر

· تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 8

· تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 56

· مجموع طول مسيرهاي اصلي و فرعي: 4500 متر

· نوع و سيستم پايداري پل: سازه بتنی پیش تنیده پس کشیده با دال مجوف

· مساحت عرشه پل: 21000 متر مربع

· حجم بتن‌ريزي: 45000 متر مکعب

· وزن آرماتوربندي: 5100 تن