پل قندهاری گرگان

· طول پل 727 متر

· طول عرشه 314 متر

· طول رمپ شرقی 192 متر طول رمپ غربی 221 متر

· تعداد ستون 18 ستون در 9 ردیف

· حداکثر فاصله دهانه ها 50 /58 متر ،عرض پل 12/85 متر

· عرض بخش سواره رو 11/10 متر در سه خط