مشخصات پل آیت الله نجفی همدان

تقاطع غیرهمسطح سه سطحی، شامل دو پل روگذر در دو طبقه مجزا به همراه شش عدد رمپ و لوپ دسترسی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.

هر دو سطح 1+ و 2+ تقاطع، روگذر هایی از نوع پل پیش تنیده با عرشه دال مجوف بتنی درجاریز