تکیه گاه ها و جداسازهای لرزه ای

نیروهای مکانیکی شامل بارهای افقی، عمودی و چرخش حول محورهای مختلف (گشتاور) و همچنین تغییر شکل همزمان وارده بر یک سازه در ترکیب با تنش های ناشی از انقباض و انبساط مصالح به کار رفته در سازه، درجه حرارت، خزش و حرکات پیچیده در ساختار سازه می شود که به منظور جلوگیری و کنترل این حرکات به گونه‌ای که منجر به تغییر شکل و تنش های ناخواسته نشوند از این گونه بالشتک های الاستومری استفاده می گردد.

عملکرد لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی تکیه گاهها و جداسازهای لرزه ای در گرو عملکرد مناسب و رفتار صحیح منطبق بر طراحی است.

مزایای تکیه گاهها و جداسازهای لرزه ای

 • نقش لرزه گیر و ضربه گیر در سازه جهت دفع ارتعاشات و ضربات احتمالی وارده بر آن
 • تحمل و نگهداری بارهای افقی و عمودی
 • قابلیت انعطاف در یک زمان در دو جهت مختلف
 • پراکنده نمودن و عبور فشارهای وارده بر سازه
 • تحمل همزمان تاب در سه محور مختلف
 • چرخش حول محورهای مختلف و تغییر شکل همزمان
 • افزایش قابل توجه عمر سازه و کاهش هزینه های تعمیر و ساخت مجدد سازه
 • اقتصادی و در دسترس بودن

کاربرد

 • نقش لرزه گیر و ضربه گیر در سازه جهت دفع ارتعاشات و ضربات احتمالی وارده بر آن
 • تحمل و نگهداری بارهای افقی و عمودی
 • قابلیت انعطاف در یک زمان در دو جهت مختلف
 • پراکنده نمودن و عبور فشارهای وارده بر سازه
 • تحمل همزمان تاب در سه محور مختلف
 • چرخش حول محورهای مختلف و تغییر شکل همزمان
 • افزایش قابل توجه عمر سازه و کاهش هزینه های تعمیر و ساخت مجدد سازه
 • اقتصادی و در دسترس بودن