فارس

گروه مهندسی نیوتک سازه

مدیر عامل:

آقای مهندس علی عرب زاده محمد آبادی

شماره تماس:

09171246017

آدرس:

فارس، شیراز، ابتدای کوچه 16 چمران

ایمیل:

newtechsazeh@gmail.com

وبسایت:

www.newtechsazeh.ir