مقاوم سازی و پایدارسازی

بدلیل وجود عوامل مختلفی از قبیل زوال، تغییر کاربری، تغییرات در آئین نامه ها، عیوب سازه ای و یا شرایط لرزه‌ای تعمیر و مقاوم سازی برای سازه ها ضروری می گردد. فام راه بستر با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها آماده ارائه استراتژی های مبتکرانه جهت افزایش ظرفیت و مقاوم سازی پل ها، ساختمان ها، پارکینگ ها، سیلوها، مخازن و … می باشد.

با گسترش انبوه سازی و تمایل برای افزایش طبقات در ساختمانها تمایل به گودبرداری و ایجاد طبقات در زیر تراز صفر زمین افزایش پیدا کرده است. ایجاد ساختمان های بلند طبقه موجب وارد آمدن تنش های فراتر از ظرفیت باربری مجاز خاک شده و یکی از راههای کاهش بار و تنش وارده، گود برداری می باشد. عملیات گودبرداری نیازمند تمهیدات ویژه ای است تا از ریزش جداره های خاک و سازه های پیرامونی جلو گیری گردد و جهت نیل به این هدف روش های مختلفی جهت پایدارسازی گودها وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به روشNailing ، روش اجرای شمع،  روش پشت بندهای افقی و مایل و …. اشاره نمود که از میان روش های مذکور روش دوخت به پشت یا نیلینگ رایج تر بوده و در بسیاری از گودبرداری ها از این روش بهره گرفته می شود.