دستور العمل هزوس (Hazus)

از این دستورالعمل برای بدست آوردن توابع خرابی ساختمان ها استفاده می شود . این دستورالعمل در واقع زیر مجموعه ای از دستورالعمل های FEMA  می باشد. در این دستورالعمل روش های بدست آوردن منحنی شکنندگی ساختمان ها شرح داده شده است.

تحلیل المان
Finite Element Analysis of Precast Prestressed Beam-Column Concrete Connection in Seismic Construction
کتاب تحلیل المان محدود اتصالات تیر به ستون پیش ساخته پیش تنیده بتنی در مناطق زلزله خیز، در واقع تز دکتر دنیل کامارنا است که در دانشگاه چالمرز سوئد ارائه شده است.